Zespół naszej poradni

mgr Alicja Żyła

Dyrektor Poradni

dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:
ukończone studia magisterskie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem
i zasobami ludzkimi

mgr Agata Jankiewicz

koordynator ds. edukacji i terapii

dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:
- pedagog specjalny, terapeutka SI, psychoterapeutka, wieloletnia terapeutka dzieci z ASD
oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi, założycielka Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Dar Losu”
i Niepublicznej Szkoły Branżowej „UNLOCK”
– I stopnia, współzałożycielka Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Dar Losu"
w Legnicy - Instytut Psychologii - Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci
i Młodzieży z Trudnościami - studia podyplomowe
- Pedagogika Prawa i Readaptacji nieprzystosowanych społecznie
-2,5 letnie studia podyplomowe
- Studia doktoranckie z zakresu pedagogiki
i psychologii zdrowia
- Kinezjologia Edukacyjna – I, II,III stopień
- Terapia Pedagogiczna - kurs kwalifikacyjny
- Metoda Dobrego Startu
- Zrozumieć Autyzm w Ujęciu Handle
- Szkoła psychoterapii Gestalt
- Organizacja i Zarządzanie Oświatą – studia podyplomowe

mgr Anna Sawicka

fizjoterapeuta z doświadczeniem w pracy
z dziećmi ze spektrum autyzmu

dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:
- Zrozumieć Autyzm w Ujęciu HANDLE
- Integracja Sensoryczna
- Sala Doświadczania Świata – Odprężenie
w Bezpiecznym Miejscu
- Praca z Traumą u Dzieci i Dorosłych
- Metoda Weroniki Sherborne w Terapii
i Wspomaganiu Rozwoju Dziecka
- Kurs podstawowy koncepcji Kurs PNF1 i PNF2
- Terapia Taktylna według Metody
dr Swietłany Masgutowej
- Terapia Ręki
- Elementy Kinezjologii Edukacyjnej (metoda Dennisona) jako Metody Wspierającej Proces Uczenia się
- Wprowadzenie do Muzykoterapii Integralnej
- Praktyczne Techniki Czaszkowo-Krzyżowe
- Instruktor Rekreacji Ogólnej

mgr Joanna Kikoła

psycholog z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:
- Praktyczne Wykorzystanie Metody Psychologicznej Diagnozy Klinicznej
- Zagrożenie oraz Konsekwencje Rozwojowe
i Zdrowotne u Dzieci i Młodzieży Oglądających Pornografię
- Uzależnienia – Perspektywa Systemowa
- Ciało Pod Presją Emocji
- Trening Prowadzenia Rozmów Pomocowych
- Wstęp do Myślenia Systemowego - Podstawy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin
- Jak Pomóc Zrozumieć Uczniom Każdą Lekcję, czyli Sztuka Formułowania Celów i Kryteriów Sukcesu
- Zachowania Autoagresywne i Postawy Suicydalne u Dzieci i Młodzieży
- Psychoterapia – Ramy Teoretyczne
i Możliwości Zastosowań
- Kierunki Odpowiedzi na Zjawisko Uzależnień
- Doskonalenie Umiejętności Pracy z Osobami Straumatyzowanymi w Ramach Interwencji Kryzysowej
- Studium Psychologii Sądowej
- Praca z Rodziną z Problemem Uzależnień
- Psychologia Rozwojowa Dzieci i Młodzieży
- Problemy Wynikające z Opieki Nad Niepełnosprawnym Dzieckiem
- Interwencja Kryzysowa Wobec Dzieci
i Młodzieży
- Warsztat Rozwoju Kompetencji Zawodowych w Zakresie Prowadzenia Interwencji Kryzysowej

mgr Małgorzata Krawczyńska

pedagog specjalny, psycholog, terapeuta SI
z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:
- Wczesne Interwencje i Wspomaganie Rozwoju Dziecka od 0 do 6 Roku Życia
- Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej
- Wspieranie Rozwoju Dzieci i Młodzieży
- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
- AAC – Wspomagające i Alternatywne Metody Porozumiewania Się Osób z Poważnymi Zaburzeniami Komunikacji
- Podstawowe Zagadnienia Terapii i Edukacji Dzieci z Autyzmem
- Terapeuta Biofeedback

mgr Justyna Bryja

logopeda, pedagog z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

dodatkowe szkolenia/kwalfikacje:
- Terapeuta Biofeedback
- studia magisterskie na kierunku – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
- Neurologopedia

mgr Kamil Czechura

pedagog, historyk z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:
- Oligofrenopedagogika
- studia licencjackie na kierunku - historia
- studia magisterskie na kierunku - archiwistyka i zarządzanie

mgr Urszula Buko

pedagog specjalny z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:
- Arteterapia
- Terapia Ręki - II stopień
- Zrozumieć Autyzm w Ujęciu
HANDLE - I stopień

mgr Anna Wolnicka

psycholog, psycholog dziecięcy, psychoterapeuta

dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:
- 4 – letni Kurs psychoterapii systemowej WTTS
- Kurs terapii Poznawczo- Behawioranej Dzieci i Młodzieży
- KORP - Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego dla dzieci
- Trening Umiejętności Społecznych
- Pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie

mgr Jarosław Książek

seksuolog, pedagog

dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:
- Coping – radzenie sobie ze stresem
- Terapia dzieci doświadczających traumy seksualnej
- Trening Kompetencji Rodzicielskich
i wychowawczych
- Patomechanizmy
i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA
- Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości
- Techniki stosowane w terapii rodziny
- Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych
- Psychopedagogiczna terapia ucznia z ADHD
- Psychoonkologia – praca terapeutyczna
z pacjentem onkologicznym i jego rodziną
- Podstawy biblioterapii
- Zaburzenia funkcjonowania społecznego
i emocjonalnego u dzieci i młodzieży – objawy, przyczyny, formy pomocy
- Elementy arteterapii w pracy nauczyciela
i pedagoga
- Depresja i inne zaburzenia afektywne
u dzieci i młodzieży – objawy, przyczyny, formy pomocy
- Podstawy wiedzy o dysleksji
- Zaburzenia odżywiania się u dzieci
i młodzieży – objawy, przyczyny, formy pomocy
- Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci
i dorosłych - diagnoza i terapia
- Diagnoza i psychoterapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
- „Depresja – jak ją rozpoznać i leczyć”

mgr Agnieszka Fogiel –Pawłowska

pedagog, terapeuta Biofeedback z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:
- Oligofrenopedagogika
- studia magisterskie na kierunku pedagogika z wychowaniem fizycznym

mgr Angelika Paruch

psycholog

dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:
- Praktyczna Diagnoza Psychologiczna
- Uprawnienia diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford - Binet 5

Iwona Milintowicz

pedagog specjalny z kwalifikacjami do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

dodatkowe szkolenia/kwalifikacje:
- Terapia Ręki - I stopień