Cennik Poradni UNLOCK

DIAGNOZY

Opłaty dokonywane są przed diagnozami na konto bankowe poradni, co najmniej dwa dni przed diagnozą. NUMER KONTA: 75 1020 5242 0000 2202 0394 4006. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail poradni: poradnia@unlock.wroclaw.pl.

DIAGNOZY CZAS/OPIS CENA PROWADZĄCY
ADOS-2
Protokół obserwacji do diagnozy autyzmu, stosowana u dzieci powyżej 12 miesiąca życia i osób dorosłych.
Badanie dziecka odpowiednim modułem ADOS-2 , sporządzenie protokołu obserwacji, omówienie z rodzicem. 900 zł Agata Jankiewicz
Kompleksowa diagnoza
w kierunku autyzmu
i Zespołu Aspergera
we współpracy z psychiatrą dziecięcym i innymi specjalistami,
z wykorzystaniem narzędzia ADOS-2.
 • Wywiad diagnostyczny (wizyta bez dziecka)
 • Obserwacja diagnosty (wizyta
  z dzieckiem) – badanie ADOS-2; konsultacja terapeuty SI
 • Obserwacja diagnostyczna dziecka przez zespół specjalistów (logopeda, psycholog, pedagog specjalny)
 • Obserwacja psychiatry dziecięcego (wizyta z dzieckiem)
 • Konsylium specjalistów – diagnoza

Przekazanie diagnozy (wizyta bez dziecka).

1600 zł Agata Jankiewicz
i specjaliści: psychiatra dziecięcy, inni terapeuci
Całościowa konsultacja specjalistyczna dotycząca problemów rozwojowych u dzieci, ukierunkowanie diagnostyczne i terapeutyczne

2 spotkania

 • Wywiad z rodzicami (bez dziecka) – 1,5–2 godzin
 • Obserwacja dziecka z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych dla oceny problemów rozwojowych (40-60 minut)

Wydanie opinii  z zaleceniami.

500 zł Agata Jankiewicz
Konsultacja logopedyczna Wywiad z rodzicem/analiza dokumentacji, orientacyjne badanie logopedyczne, wydanie pisemnych zaleceń. 170 zł Katarzyna Sobczyk
Diagnoza procesów integracji sensorycznej

3 spotkania (wywiad + testy)
3 x 45 minut

400 zł Katarzyna Bednarska
Konsultacja procesów integracji sensorycznej/konsultacja fizjoterapeutyczna

Przeprowadzana przez fizjoterapeutę, terapeutę SI.

Konsultacja służy ocenie dysfunkcji sensorycznych u dzieci –  szczególnie młodszych – lub u dzieci, które nie mogą mieć wykonanej pełnej diagnozy procesów integracji sensorycznej.

200 zł

Katarzyna Bednarska
Anna Sawicka

Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich w tym oceny gotowości szkolnej

1 spotkanie (ok. 1,5 godziny)

Psychologiczno-pedagogiczna diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio-
i sześcioletnich, w tym oceny gotowości szkolnej.

Badanie składa się z testów diagnozujących m.in.: funkcje wzrokowo-przestrzenne, funkcje słuchowo-językowe, orientację w przestrzeni, sprawność motoryki małej, sprawność motoryki dużej, rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny.

450 zł Iwona Milintowicz
Diagnoza KORP
(Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego)

Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb dziecka, jego wieku oraz trudności. Przewidywana liczba spotkań 2 – 3, które obejmują wywiad z rodzicem, etap diagnozowania dziecka oraz omówienia diagnozy z rodzicem. 

UWAGA!
Możliwość otrzymania dodatkowo do diagnozy pełnego pakietu programu terapeutycznego z zaleceniami ćwiczeń domowych z obszarów, które w wyniku diagnozy zostały ujawnione, wraz z linkami do stosownych filmików instruktażowych. Cena 80 zł. 
Ta oferta nie musi być powiązana z częścią diagnostyczną i można się na nią zdecydować w późniejszym terminie. 

400 zł Iwona Milintowicz
Diagnoza poziomu rozwoju umysłowego dziecka

1 spotkanie.

Celem jest pomiar intelektu wystandaryzowanym testem Skala Inteligencji Standford-Binet 5, który pozwala ocenić zdolności poznawcze dziecka, jego mocne
i słabsze strony a także daje specjaliście możliwość rozróżnić stopnie niepełnosprawności intelektualnej oraz zaburzenia rozwojowe.
Czas trwania uzależniony jest od indywidualnych potrzeb dziecka.
Badanie jest przeznaczone dla osób od 2 roku życia. Poprzedzone jest wywiadem z rodzicem, kończy się pisemną opinią.

400 zł Maja Lasota
Patrycja Olejniczak
Agnieszka Pawłowska
Diagnoza przesiewowa
w kierunku ryzyka specyficznych trudności
w czytaniu i pisaniu
u dzieci do 10 roku życia – ryzyko dysleksji

Diagnoza przesiewowa przeznaczona dla dzieci ośmioletnich (klasa II).
Badanie składa się z testów diagnozujących:

 • Funkcje wzrokowo-przestrzenne, w tym:
 • percepcję wzrokowo-przestrzenną
 • szybkość spostrzegania wzrokowego podczas pracy z materiałem wzrokowym;
 • Funkcje słuchowo-językowe, w tym:
 • słuch fonemowy;
 • pamięć fonologiczną;
 • umiejętność dokonywania analizy głoskowo-fonemowej,
 • abstrahowania głoski i syntetyzowania głosek;
 • uwagę i pamięć fonologiczną;
 • Czytanie i pisanie.
400 zł Iwona Milintowicz
Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych
(specyficznych trudności w uczeniu się)
u uczniów od 10 roku życia – dysleksja

Badanie składa się z dwóch części: spotkania z psychologiem
i pedagogiem.

1 spotkanie: Badanie psychologiczne ma formę różnego rodzaju zadań, łamigłówek i układanek oraz rozmowy (ok. 1,5 – 2 godz.).
2 spotkanie: Badanie pedagogiczne (ok. 1,5 – 2 godz.).
Badanie składa się z testów diagnozujących:

 • Funkcje wzrokowo-przestrzenne, w tym:
 • percepcję wzrokowo-przestrzenną i szybkość spostrzegania wzrokowego podczas pracy
  z materiałem wzrokowym;
 • koordynację wzrokowo-ruchową, strukturalizację percepcji;
 • uwagę i kontrolę wzrokowo-ruchową podczas pracy z materiałem złożonym;
 • pojemność pamięci wzrokowej krótkotrwałej;
 • Funkcje słuchowo-językowe, w tym:
 • słuch fonemowy;
 • pamięć fonologiczną;
 • umiejętność dokonywania analizy głoskowo-fonemowej;
 • abstrahowania głoski i syntetyzowania głosek;
 • uwagę i pamięć fonologiczną;
 • Integrację percepcyjno-motoryczną.
 • Czytanie i pisanie.
600 zł

Maja Lasota
Patrycja Olejniczak
Agnieszka Pawłowska

(część psychologiczna)

Iwona Milintowicz
(część pedagogiczna)

Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych
(specyficznych trudności w uczeniu się)
u uczniów od 10 roku życia – dysgrafia, dysortografia

Badanie składa się z dwóch części: spotkania z psychologiem i pedagogiem.
Badanie psychologiczne ma formę różnego rodzaju zadań, łamigłówek i układanek oraz rozmowy i trwa około 1,5 godz.
Podczas badania pedagogicznego (czas trwania ok. 1,5 – 2,5 godz.) ocenia się m.in. rozwój zdolności czytania i pisania oraz charakter popełnianych błędów.
Badania prowadzimy z wykorzystaniem testów kwestionariuszowych, które w sposób obiektywny wskazują poziom nasilenia trudności
Po umówieniu się prosimy o przyniesienie na każdą wizytę:

 • opinii o uczniu sporządzonej przez nauczyciela języka polskiego
 • przykładowych zeszytów dziecka, w miarę możliwości od najwcześniejszych etapów nauki,
 • opinii wydanych przez inne poradnie (jeśli dziecko było wcześniej diagnozowane),
 • dokumentacji lekarskiej (niekoniecznie)
600 zł

Maja Lasota
Patrycja Olejniczak
Agnieszka Pawłowska

(część psychologiczna)

Iwona Milintowicz
(część pedagogiczna)

Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych
(specyficznych trudności w uczeniu się)
u uczniów od 10 roku życia – dyskalkulia

Diagnoza pod kątem trudności arytmetycznych, tzw. dyskalkulii, u uczniów na drugim etapie edukacyjnym.

Badanie składa się z dwóch części:
spotkania z psychologiem i pedagogiem.

1 spotkanie: Badanie psychologiczne ma formę różnego rodzaju zadań, łamigłówek i układanek oraz rozmowy (ok. 1,5 – 2 godz.).
2 spotkanie: Badanie pedagogiczne (ok. 1,5 – 2 godz.)

600 zł

Maja Lasota
Patrycja Olejniczak
Agnieszka Pawłowska

(część psychologiczna)

Iwona Milintowicz
(część pedagogiczna)

Konsultacja psychologiczna

1 spotkanie (ok. 1 godziny).

Konsultacja psychologiczna to indywidualne spotkanie mające na celu ocenę stanu psychicznego pacjenta poprzez rozmowę i obserwację. Konsultacja kończy się wydaniem pisemnej opinii o funkcjonowaniu dziecka wraz z dalszymi zaleceniami.
Przed konsultacją odbywa się rozmowa z rodzicem w formie wywiadu diagnostycznego.

170 zł

Katarzyna Badowska
Maja Lasota
Patrycja Olejniczak
Agnieszka Pawłowska

       
       
       
       

TERAPIE INDYWIDUALNE

Opłaty dokonywane są przed zajęciami na konto bankowe poradni, co najmniej dwa dni przed zajęciami. NUMER KONTA: 75 1020 5242 0000 2202 0394 4006. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail poradni: poradnia@unlock.wroclaw.pl.

TERAPIE CZAS CENA PROWADZĄCY
Terapia logopedyczna
45 minut 120 zł

Agnieszka Sierka
Katarzyna Sobczyk 
Justyna Wiatrzyk

60 minut 140 zł
Terapia psychologiczna 45 minut 120 zł Katarzyna Badowska
Maja Lasota

Patrycja Olejniczak
Agnieszka Pawłowska
60 minut 140 zł
Terapia integracji sensorycznej 45 minut 120 zł Katarzyna Bednarska
Anna Sawicka
60 minut 140 zł
Terapia czaszkowo-krzyżowa 45 minut 120 zł Anna Sawicka
60 minut 140 zł
Biofeedback   100 zł Agnieszka Fogiel-Pawłowska
Terapia ręki 45 minut 120 zł Katarzyna Badowska
Katarzyna Bednarska

Iwona Milintowicz
60 minut 140 zł
Terapia taktylna 45 minut 120 zł Anna Sawicka
60 minut 140 zł
Fizjoterapia 45 minut 150 zł Piotr Dudzic
Anna Sawicka
60 minut 180 zł

ZAJĘCIA GRUPOWE

Opłaty dokonywane są przed zajęciami z góry za cały miesiąc. Płatność na konto bankowe poradni co najmniej dwa dni przed pierwszymi zajęciami. NUMER KONTA: 75 1020 5242 0000 2202 0394 4006. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupy 4-5 osobowe. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail poradni: poradnia@unlock.wroclaw.pl.

ZAJĘCIA CZAS CENA PROWADZĄCY
Terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata 60 min  70 zł Iwona Milintowicz
Aleksandra Publicewicz
Marta Rosa
Anna Sawicka
Trening Umiejętności Społecznych 60 min 70 zł

Katarzyna Badowska
Anna Klimek
Agnieszka Pawłowska


Zaktualizowano 02.02.2022