DIAGNOZY

Opłaty dokonywane są przed diagnozami na konto bankowe, co najmniej dwa dni przed diagnozą. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail poradni: centrum@unlock.wroclaw.pl.

DIAGNOZYCZAS/OPISCENAPROWADZĄCY
ADOS-2
Protokół obserwacji do diagnozy autyzmu, stosowana u dzieci powyżej 12 miesiąca życia i osób dorosłych.
Badanie dziecka odpowiednim modułem ADOS-2 , sporządzenie protokołu obserwacji, omówienie z rodzicem.900 złAgata Jankiewicz
Kompleksowa diagnoza
w kierunku autyzmu
i Zespołu Aspergera
we współpracy z psychiatrą dziecięcym i innymi specjalistami,

z wykorzystaniem narzędzia ADOS-2.
 • Wywiad diagnostyczny (wizyta bez dziecka)
 • Obserwacja diagnosty (wizyta
  z dzieckiem) – badanie ADOS-2; konsultacja terapeuty SI
 • Obserwacja diagnostyczna dziecka przez zespół specjalistów (logopeda, psycholog, pedagog specjalny)
 • Obserwacja psychiatry dziecięcego (wizyta z dzieckiem)
 • Konsylium specjalistów – diagnoza

Przekazanie diagnozy (wizyta bez dziecka).

1600 złAgata Jankiewicz
i specjaliści: psychiatra dziecięcy, inni terapeuci
Całościowa konsultacja specjalistyczna dotycząca problemów rozwojowych u dzieci, ukierunkowanie diagnostyczne i terapeutyczne

2 spotkania

 • Wywiad z rodzicami (bez dziecka) – 1,5–2 godzin
 • Obserwacja dziecka z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych dla oceny problemów rozwojowych (40-60 minut)

Wydanie opinii  z zaleceniami.

500 złAgata Jankiewicz
Konsultacja logopedycznaWywiad z rodzicem/analiza dokumentacji, orientacyjne badanie logopedyczne, wydanie pisemnych zaleceń.170 złKatarzyna Sobczyk
Diagnoza procesów integracji sensorycznej

3 spotkania (wywiad + testy)
3 x 45 minut

400 złKatarzyna Bednarska
Konsultacja procesów integracji sensorycznej/konsultacja fizjoterapeutyczna

Przeprowadzana przez fizjoterapeutę, terapeutę SI.

Konsultacja służy ocenie dysfunkcji sensorycznych u dzieci –  szczególnie młodszych – lub u dzieci, które nie mogą mieć wykonanej pełnej diagnozy procesów integracji sensorycznej.

200 zł

Katarzyna Bednarska
Anna Sawicka

Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich w tym oceny gotowości szkolnej

1 spotkanie (ok. 1,5 godziny)

Psychologiczno-pedagogiczna diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio-
i sześcioletnich, w tym oceny gotowości szkolnej.

Badanie składa się z testów diagnozujących m.in.: funkcje wzrokowo-przestrzenne, funkcje słuchowo-językowe, orientację w przestrzeni, sprawność motoryki małej, sprawność motoryki dużej, rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny.

450 złIwona Milintowicz
Diagnoza KORP
(Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego)

Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb dziecka, jego wieku oraz trudności. Przewidywana liczba spotkań 2 – 3, które obejmują wywiad z rodzicem, etap diagnozowania dziecka oraz omówienia diagnozy z rodzicem. 

UWAGA!
Możliwość otrzymania dodatkowo do diagnozy pełnego pakietu programu terapeutycznego z zaleceniami ćwiczeń domowych z obszarów, które w wyniku diagnozy zostały ujawnione, wraz z linkami do stosownych filmików instruktażowych. Cena 80 zł. 
Ta oferta nie musi być powiązana z częścią diagnostyczną i można się na nią zdecydować w późniejszym terminie. 

400 złIwona Milintowicz
Diagnoza poziomu rozwoju umysłowego dziecka

1 spotkanie.

Celem jest pomiar intelektu wystandaryzowanym testem Skala Inteligencji Standford-Binet 5, który pozwala ocenić zdolności poznawcze dziecka, jego mocne
i słabsze strony a także daje specjaliście możliwość rozróżnić stopnie niepełnosprawności intelektualnej oraz zaburzenia rozwojowe.
Czas trwania uzależniony jest od indywidualnych potrzeb dziecka.
Badanie jest przeznaczone dla osób od 2 roku życia. Poprzedzone jest wywiadem z rodzicem, kończy się pisemną opinią.

400 złMaja Lasota
Patrycja Olejniczak
Agnieszka Pawłowska
    
Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych
(specyficznych trudności w uczeniu się)
u uczniów od 10 roku życia – dysleksja

Badanie składa się z dwóch części: spotkania z psychologiem
i pedagogiem.

1 spotkanie: Badanie psychologiczne ma formę różnego rodzaju zadań, łamigłówek i układanek oraz rozmowy (ok. 1,5 – 2 godz.).
2 spotkanie: Badanie pedagogiczne (ok. 1,5 – 2 godz.).
Badanie składa się z testów diagnozujących:

 • Funkcje wzrokowo-przestrzenne, w tym:
 • percepcję wzrokowo-przestrzenną i szybkość spostrzegania wzrokowego podczas pracy
  z materiałem wzrokowym;
 • koordynację wzrokowo-ruchową, strukturalizację percepcji;
 • uwagę i kontrolę wzrokowo-ruchową podczas pracy z materiałem złożonym;
 • pojemność pamięci wzrokowej krótkotrwałej;
 • Funkcje słuchowo-językowe, w tym:
 • słuch fonemowy;
 • pamięć fonologiczną;
 • umiejętność dokonywania analizy głoskowo-fonemowej;
 • abstrahowania głoski i syntetyzowania głosek;
 • uwagę i pamięć fonologiczną;
 • Integrację percepcyjno-motoryczną.
 • Czytanie i pisanie.
600 zł

Maja Lasota
Patrycja Olejniczak
Agnieszka Pawłowska

(część psychologiczna)

Iwona Milintowicz
(część pedagogiczna)

Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych
(specyficznych trudności w uczeniu się)
u uczniów od 10 roku życia – dysgrafia, dysortografia

Badanie składa się z dwóch części: spotkania z psychologiem i pedagogiem.
Badanie psychologiczne ma formę różnego rodzaju zadań, łamigłówek i układanek oraz rozmowy i trwa około 1,5 godz.
Podczas badania pedagogicznego (czas trwania ok. 1,5 – 2,5 godz.) ocenia się m.in. rozwój zdolności czytania i pisania oraz charakter popełnianych błędów.
Badania prowadzimy z wykorzystaniem testów kwestionariuszowych, które w sposób obiektywny wskazują poziom nasilenia trudności
Po umówieniu się prosimy o przyniesienie na każdą wizytę:

 • opinii o uczniu sporządzonej przez nauczyciela języka polskiego
 • przykładowych zeszytów dziecka, w miarę możliwości od najwcześniejszych etapów nauki,
 • opinii wydanych przez inne poradnie (jeśli dziecko było wcześniej diagnozowane),
 • dokumentacji lekarskiej (niekoniecznie)
600 zł

Maja Lasota
Patrycja Olejniczak
Agnieszka Pawłowska

(część psychologiczna)

Iwona Milintowicz
(część pedagogiczna)

Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych
(specyficznych trudności w uczeniu się)
u uczniów od 10 roku życia – dyskalkulia

Diagnoza pod kątem trudności arytmetycznych, tzw. dyskalkulii, u uczniów na drugim etapie edukacyjnym.

Badanie składa się z dwóch części:
spotkania z psychologiem i pedagogiem.

1 spotkanie: Badanie psychologiczne ma formę różnego rodzaju zadań, łamigłówek i układanek oraz rozmowy (ok. 1,5 – 2 godz.).
2 spotkanie: Badanie pedagogiczne (ok. 1,5 – 2 godz.)

600 zł

Maja Lasota
Patrycja Olejniczak
Agnieszka Pawłowska

(część psychologiczna)

Iwona Milintowicz
(część pedagogiczna)

Konsultacja psychologiczna

1 spotkanie (ok. 1 godziny).

Konsultacja psychologiczna to indywidualne spotkanie mające na celu ocenę stanu psychicznego pacjenta poprzez rozmowę i obserwację. Konsultacja kończy się wydaniem pisemnej opinii o funkcjonowaniu dziecka wraz z dalszymi zaleceniami.
Przed konsultacją odbywa się rozmowa z rodzicem w formie wywiadu diagnostycznego.

170 zł

Katarzyna Badowska
Maja Lasota
Patrycja Olejniczak
Agnieszka Pawłowska

    
    
    
    

TERAPIE INDYWIDUALNE

Opłaty dokonywane są przed zajęciami na konto bankowe, co najmniej dwa dni przed zajęciami. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail poradni: centrum@unlock.wroclaw.pl.

TERAPIECZASCENAPROWADZĄCY
Terapia logopedyczna
45 minut120 zł

Agnieszka Sierka
Katarzyna Sobczyk 
Justyna Wiatrzyk

60 minut140 zł
Terapia psychologiczna45 minut120 złKatarzyna Badowska
Maja Lasota

Patrycja Olejniczak
Agnieszka Pawłowska
60 minut140 zł
Terapia integracji sensorycznej45 minut120 złKatarzyna Bednarska
Anna Sawicka
60 minut140 zł
Terapia czaszkowo-krzyżowa45 minut120 złAnna Sawicka
60 minut140 zł
Biofeedback 100 złAgnieszka Fogiel-Pawłowska
Terapia ręki45 minut120 złKatarzyna Badowska
Katarzyna Bednarska

Iwona Milintowicz
60 minut140 zł
Terapia taktylna45 minut120 złAnna Sawicka
60 minut140 zł
Fizjoterapia45 minut150 złPiotr Dudzic
Anna Sawicka
60 minut180 zł

ZAJĘCIA GRUPOWE

Opłaty dokonywane są przed zajęciami z góry za cały miesiąc. Płatność na konto bankowe centrum co najmniej dwa dni przed pierwszymi zajęciami. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupy 4-5 osobowe. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail: centrum@unlock.wroclaw.pl.

ZAJĘCIACZASCENAPROWADZĄCY
Terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata60 min 70 złIwona Milintowicz
Aleksandra Publicewicz
Marta Rosa
Anna Sawicka
Trening Umiejętności Społecznych60 min70 zł

Katarzyna Badowska
Anna Klimek
Agnieszka Pawłowska

    

Zaktualizowano 02.02.2022