Cennik Poradni UNLOCK

DIAGNOZY

Opłaty dokonywane są przed diagnozami na konto bankowe poradni, co najmniej dwa dni przed diagnozą. NUMER KONTA: 75 1020 5242 0000 2202 0394 4006. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail poradni: poradnia@unlock.wroclaw.pl.

DIAGNOZY CZAS/OPIS CENA PROWADZĄCY
ADOS-2
Protokół obserwacji do diagnozy autyzmu, stosowana u dzieci powyżej 12 miesiąca życia i osób dorosłych.
Badanie dziecka odpowiednim modułem ADOS-2 , sporządzenie protokołu obserwacji, omówienie z rodzicem. 850 zł Agata Jankiewicz
Kompleksowa diagnoza
w kierunku autyzmu
i Zespołu Aspergera
we współpracy z psychiatrą dziecięcym i innymi specjalistami,
z wykorzystaniem narzędzia ADOS-2.
 • Wywiad diagnostyczny (wizyta bez dziecka)
 • Obserwacja diagnosty (wizyta
  z dzieckiem) – badanie ADOS-2; konsultacja terapeuty SI
 • Obserwacja diagnostyczna dziecka przez zespół specjalistów (logopeda, psycholog, pedagog specjalny)
 • Obserwacja psychiatry dziecięcego (wizyta z dzieckiem)
 • Konsylium specjalistów – diagnoza

Przekazanie diagnozy (wizyta bez dziecka).

1400 zł Agata Jankiewicz
i specjaliści: psychiatra dziecięcy, inni terapeuci
Całościowa konsultacja specjalistyczna dotycząca problemów rozwojowych u dzieci, ukierunkowanie diagnostyczne i terapeutyczne

2 spotkania

 • Wywiad z rodzicami (bez dziecka) – 1,5–2 godzin
 • Obserwacja dziecka z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych dla oceny problemów rozwojowych (40-60 minut)

Wydanie opinii  z zaleceniami.

400 zł Agata Jankiewicz
Konsultacja logopedyczna Wywiad z rodzicem/analiza dokumentacji, orientacyjne badanie logopedyczne, wydanie pisemnych zaleceń. 130 zł  
Całościowa diagnoza logopedyczna

Czas trwania ok. 2 h. Obejmuje:

 • wywiad z rodzicami (bez dziecka)/analizę dokumentacji (ok. 45 minut)
 • ocenę rozwoju mowy z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych (ok. 45 minut)
 • omówienie diagnozy oraz wydanie pisemnych zaleceń w zakresie kierunków pracy z dzieckiem/badań uzupełniających (30 minut)

Dodatkowo: sporządzenie diagnozy logopedycznej (raport z badania, kierunki pracy i zalecenia) na pisemną prośbę rodzica130 zł

260 zł  
Konsultacja neurologopedyczna

Wywiad z rodzicem/analiza dokumentacji, orientacyjne badanie logopedyczne, wydanie pisemnych zaleceń – ok. 60 minut.

150 zł  
Całościowa diagnoza neurologopedyczna

Czas trwania ok. 2,5 h. Obejmuje:

 • wywiad z rodzicami (bez dziecka)/analiza dokumentacji  (ok. 45 minut)
 • ocenę rozwoju mowy z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych (ok. 60 minut)
 • omówienie diagnozy oraz wydanie pisemnych zaleceń w zakresie kierunków pracy z dzieckiem/badań uzupełniających (ok.  45 minut)

Dodatkowo: sporządzenie pisemnej opinii neurologopedycznej
(raport z badania, kierunki pracy
i zalecenia) na pisemną prośbę rodzica -150 zł

380 zł  
       
Diagnoza procesów integracji sensorycznej

3 spotkania (wywiad + testy)

3 x 45 minut

350 zł Anna Sawicka
Katarzyna Bednarska
Konsultacja procesów integracji sensorycznej/konsultacja fizjoterapeutyczna

Przeprowadzana przez fizjoterapeutę, terapeutę SI.

Konsultacja służy ocenie dysfunkcji sensorycznych u dzieci –  szczególnie młodszych – lub u dzieci, które nie mogą mieć wykonanej pełnej diagnozy procesów integracji sensorycznej.

170 zł Anna Sawicka
Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich w tym oceny gotowości szkolnej

1 spotkanie (ok. 1,5 godziny)

Psychologiczno-pedagogiczna diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio-
i sześcioletnich, w tym oceny gotowości szkolnej.

Badanie składa się z testów diagnozujących m.in.: funkcje wzrokowo-przestrzenne, funkcje słuchowo-językowe, orientację w przestrzeni, sprawność motoryki małej, sprawność motoryki dużej, rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny.

400 zł Iwona Milintowicz
Diagnoza KORP
(Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego)
Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb dziecka, jego wieku oraz trudności.
Przewidywana liczba spotkań – 3:
I – wywiad z rodzicem (20 min) oraz I etap diagnozowania dziecka (40 min)
II – II etap diagnozowania dziecka (45 min)
III – omówienie diagnozy z rodzicem (30 min)
350 zł Iwona Milintowicz
Diagnoza poziomu rozwoju umysłowego dziecka

1 spotkanie.

Celem jest pomiar intelektu wystandaryzowanym testem Skala Inteligencji Standford-Binet 5, który pozwala ocenić zdolności poznawcze dziecka, jego mocne
i słabsze strony a także daje specjaliście możliwość rozróżnić stopnie niepełnosprawności intelektualnej oraz zaburzenia rozwojowe.
Czas trwania uzależniony jest od indywidualnych potrzeb dziecka.
Badanie jest przeznaczone dla osób od 2 roku życia. Poprzedzone jest wywiadem z rodzicem, kończy się pisemną opinią.

350 zł Maja Lasota
Patrycja Olejniczak
Agnieszka Pawłowska
Diagnoza przesiewowa
w kierunku ryzyka specyficznych trudności
w czytaniu i pisaniu
u dzieci do 10 roku życia – ryzyko dysleksji

Diagnoza przesiewowa przeznaczona dla dzieci ośmioletnich (klasa II).
Badanie składa się z testów diagnozujących:

 • Funkcje wzrokowo-przestrzenne, w tym:
 • percepcję wzrokowo-przestrzenną
 • szybkość spostrzegania wzrokowego podczas pracy z materiałem wzrokowym;
 • Funkcje słuchowo-językowe, w tym:
 • słuch fonemowy;
 • pamięć fonologiczną;
 • umiejętność dokonywania analizy głoskowo-fonemowej,
 • abstrahowania głoski i syntetyzowania głosek;
 • uwagę i pamięć fonologiczną;
 • Czytanie i pisanie.
350 zł Iwona Milintowicz
Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych
(specyficznych trudności w uczeniu się)
u uczniów od 10 roku życia – dysleksja

Badanie składa się z dwóch części: spotkania z psychologiem
i pedagogiem.

1 spotkanie: Badanie psychologiczne ma formę różnego rodzaju zadań, łamigłówek i układanek oraz rozmowy (ok. 1,5 – 2 godz.).
2 spotkanie: Badanie pedagogiczne (ok. 1,5 – 2 godz.).
Badanie składa się z testów diagnozujących:

 • Funkcje wzrokowo-przestrzenne, w tym:
 • percepcję wzrokowo-przestrzenną i szybkość spostrzegania wzrokowego podczas pracy
  z materiałem wzrokowym;
 • koordynację wzrokowo-ruchową, strukturalizację percepcji;
 • uwagę i kontrolę wzrokowo-ruchową podczas pracy z materiałem złożonym;
 • pojemność pamięci wzrokowej krótkotrwałej;
 • Funkcje słuchowo-językowe, w tym:
 • słuch fonemowy;
 • pamięć fonologiczną;
 • umiejętność dokonywania analizy głoskowo-fonemowej;
 • abstrahowania głoski i syntetyzowania głosek;
 • uwagę i pamięć fonologiczną;
 • Integrację percepcyjno-motoryczną.
 • Czytanie i pisanie.
600 zł

Maja Lasota
Patrycja Olejniczak
Agnieszka Pawłowska

(część psychologiczna)

Iwona Milintowicz
(część pedagogiczna)

Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych
(specyficznych trudności w uczeniu się)
u uczniów od 10 roku życia – dysgrafia, dysortografia

Badanie składa się z dwóch części: spotkania z psychologiem i pedagogiem.
Badanie psychologiczne ma formę różnego rodzaju zadań, łamigłówek i układanek oraz rozmowy i trwa około 1,5 godz.
Podczas badania pedagogicznego (czas trwania ok. 1,5 – 2,5 godz.) ocenia się m.in. rozwój zdolności czytania i pisania oraz charakter popełnianych błędów.
Badania prowadzimy z wykorzystaniem testów kwestionariuszowych, które w sposób obiektywny wskazują poziom nasilenia trudności
Po umówieniu się prosimy o przyniesienie na każdą wizytę:

 • opinii o uczniu sporządzonej przez nauczyciela języka polskiego
 • przykładowych zeszytów dziecka, w miarę możliwości od najwcześniejszych etapów nauki,
 • opinii wydanych przez inne poradnie (jeśli dziecko było wcześniej diagnozowane),
 • dokumentacji lekarskiej (niekoniecznie)
600 zł

Maja Lasota
Patrycja Olejniczak
Agnieszka Pawłowska

(część psychologiczna)

Iwona Milintowicz
(część pedagogiczna)

Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych
(specyficznych trudności w uczeniu się)
u uczniów od 10 roku życia – dyskalkulia

Diagnoza pod kątem trudności arytmetycznych, tzw. dyskalkulii, u uczniów na drugim etapie edukacyjnym.

Badanie składa się z dwóch części:
spotkania z psychologiem i pedagogiem.

1 spotkanie: Badanie psychologiczne ma formę różnego rodzaju zadań, łamigłówek i układanek oraz rozmowy (ok. 1,5 – 2 godz.).
2 spotkanie: Badanie pedagogiczne (ok. 1,5 – 2 godz.)

600 zł

Maja Lasota
Patrycja Olejniczak
Agnieszka Pawłowska

(część psychologiczna)

Iwona Milintowicz
(część pedagogiczna)

Konsultacja psychologiczna

1 spotkanie (ok. 1 godziny).

Konsultacja psychologiczna to indywidualne spotkanie mające na celu ocenę stanu psychicznego pacjenta poprzez rozmowę i obserwację. Konsultacja kończy się wydaniem pisemnej opinii o funkcjonowaniu dziecka wraz z dalszymi zaleceniami.
Przed konsultacją odbywa się rozmowa z rodzicem w formie wywiadu diagnostycznego.

130 zł

Anna Konopacka-Apriasz
Maja Lasota

Patrycja Olejniczak
Agnieszka Pawłowska

TERAPIE INDYWIDUALNE

Opłaty dokonywane są przed zajęciami na konto bankowe poradni, co najmniej dwa dni przed zajęciami. NUMER KONTA: 75 1020 5242 0000 2202 0394 4006. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail poradni: poradnia@unlock.wroclaw.pl.

TERAPIE CZAS CENA PROWADZĄCY
Terapia logopedyczna
45 minut 110 zł Agnieszka Sierka
Justyna Wiatrzyk
60 minut 130 zł
Terapia psychologiczna 45 minut 110 zł Anna Konopacka-Apriasz
Maja Lasota

Patrycja Olejniczak
Agnieszka Pawłowska
60 minut 130 zł
Terapia integracji sensorycznej 45 minut 110 zł Katarzyna Bednarska
Anna Sawicka
60 minut 130 zł
Terapia czaszkowo-krzyżowa 45 minut 110 zł Anna Sawicka
60 minut 130 zł
Biofeedback   100 zł Agnieszka Fogiel-Pawłowska
Terapia ręki 45 minut 110 zł Katarzyna Bednarska
Iwona Milintowicz
60 minut 130 zł
Terapia taktylna 45 minut 110 zł Anna Sawicka
60 minut 130 zł
Fizjoterapia 45 minut 130 zł Piotr Dudzic
Anna Sawicka
60 minut 150 zł

ZAJĘCIA GRUPOWE

Opłaty dokonywane są przed zajęciami z góry za cały miesiąc. Płatność na konto bankowe poradni co najmniej dwa dni przed pierwszymi zajęciami. NUMER KONTA: 75 1020 5242 0000 2202 0394 4006. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupy 4-5 osobowe. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail poradni: poradnia@unlock.wroclaw.pl.

ZAJĘCIA CZAS CENA PROWADZĄCY
Terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata 60 min 65 zł Iwona Milintowicz
Aleksandra Publicewicz
Marta Rosa
Anna Sawicka
Trening Umiejętności Społecznych 60 min 65 zł

Patrycja Olejniczak
Aleksandra Publicewicz
Agnieszka Pawłowska

Robotyka z elementami pedagogiki specjalnej 60 min 65 zł Kamil Czechura

Zaktualizowano 02.09.2021