Nasza oferta terapii:

Terapia Logopedyczna

Terapia logopedyczna adresowana jest do dzieci i młodzieży zmagającej się z różnego rodzaju zaburzeniami oraz wadami wymowy.
Podczas zajęć wykonywana jest diagnoza, profilaktyka oraz prowadzona jest terapia logopedyczną, która obejmuje wszystkie sfery poznawcze mające wpływ na rozwój języka

Zajmujemy się terapią:

 • ORM – opóźnionym rozwojem mowy,
 • afazją– zaburzeniem funkcji językowych powstałym w wyniku uszkodzenia odpowiednich struktur mózgowych,
 • seplenieniem (sygmatyzmem) – nieprawidłową wymową głosek: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż,
 • rotacyzmem – nieprawidłową realizacją lub brakiem głoski „r”
 • kappacyzmem – nieprawidłową wymową głoski „k”,
 • gammacyzmem – nieprawidłową wymową głoski „g”,
 • mową bezdźwięczną,
 • jąkaniem,
 • ćwiczeniami przygotowującymi do nauki pisania i czytania.

Zapewniamy indywidualny dobór metod do problemów oraz możliwości podopiecznego.

Czas trwania terapii 45 minut lub 60 minut

Terapia psychologiczna

Zajęcia z psychologiem mają charakter spotkań indywidualnych, dostosowanych do możliwości i potrzeb dziecka.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które:

 • mają trudności w nauce,
 • nie radzą sobie w kontaktach z rówieśnikami,
 • mają trudności w sferze emocjonalnej i społecznej,
 • są nieśmiałe,
 • są uzdolnione i chcą pracować nad swoim potencjałem.

Korzyści:

 • poznanie sposobów radzenia sobie z emocjami,
 • poszerzenie wiedzy o swoich potrzebach, przekonaniach,
 • poszerzenie wiedzy o sposobach wchodzenia w relacje,
 • zwiększenie pewności siebie, poprawienie stosunków z otoczeniem,
 • usprawnienie funkcji poznawczych.

Czas trwania terapii 45 minut lub 60 minut

Terapia integracji sensorycznej

Celem terapii jest kształtowanie się nowych oraz zmienienie dotychczasowych połączeń synaptycznych w ośrodkowym układzie nerwowym dzięki różnorodnym ćwiczeniom wykonywanym z użyciem specjalistycznego sprzętu w odpowiednio przygotowanej przestrzeni.

Czas trwania terapii 45 minut lub 60 minut

Terapia pedagogiczna z terapią ręki

Terapia opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka. Jest to zespół skoordynowanych działań i ćwiczeń umożliwiających usprawnienie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów/

Cele i efekty terapii ręki: 

 • poprawa i usprawnienie precyzyjnych ruchów rąk, 
 • poprawa sprawności manualnej,  
 • ingerencja w sprawność grafomotoryczną, 
 • wzmocnienie koncentracji, 
 • poprawa umiejętności chwytu, 
 • rozwijanie umiejętności planowania ruchu, 
 • poprawa koordynacji oko–ręka, 
 • nauka przekraczania linii środka ciała, 
 • pobudzenie czucia powierzchownego i głębokiego, 
 • w przypadku problemów neurologicznych i ortopedycznych celem jest poprawa zakresu ruchomości w stawach oraz siły mięśniowej.

Czas trwania terapii 45 minut lub 60 minut

Terapia taktylna

Terapia taktylna jest rodzajem masażu, który wpływa na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. Pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Założeniem tej metody jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu.

Efekty terapii:

 • regulacja wrażliwości dotykowej organizmu
 • optymalizacja pracy czucia dotykowego
 • otwarcie drogi do nowego uczenia się, które rozumiane jest jako rozwój ruchowy, emocjonalny, społeczny i poznawczy.

Czas trwania terapii 45 minut lub 60 minut

Dowiedz się więcej o terapiach jakie prowadzimy

Zespół terapeutyczny

Iwona Milintowicz

Pedagog specjalny z kwalifikacjami do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

 • Terapia ręki – I, II, III stopień
 • Sala Doświadczania Świata
 • Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE – I stopień
 • Uprawnienia diagnostyczne:
  • KORP (Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego)

  • Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7-9 lat

  • Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat

  • Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 13-15 lat

  • Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych u osób powyżej 16 roku życia

  • Diagnoza dyskalkulii u uczniów w wieku 10-12 lat

  • Diagnoza dyskalkulii u uczniów w wieku 13-16 lat

  • Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich

Anna Sawicka

Fizjoterapeuta z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

 • Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE
 • Integracja Sensoryczna
 • Sala Doświadczania Świata – Odprężenie w Bezpiecznym Miejscu
 • Praca z traumą u dzieci i dorosłych
 • Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka
 • Kurs podstawowy koncepcji Kurs PNF1 i PNF2
 • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej
 • Terapia ręki
 • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej (metoda Dennisona) jako metody wspierającej proces uczenia się
 • Wprowadzenie do muzykoterapii integralnej
 • Praktyczne techniki czaszkowo-krzyżowe
 • Instruktor rekreacji ogólnej
Katarzyna Bednarska

Terapeutka integracji sensorycznej, pedagog specjalny

 • Studia podyplomowe Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Kurs Terapia Neurotaktylna
 • Kurs Terapia Behawioralna w teorii i praktyce – kurs bazowy
 • „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących – AAC
 • Studia podyplomowe „Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka”
Aleksandra Korybska

Fizjoterapeuta z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

 • Studia podyplomowe na kierunku Neurorozwojowa Terapia Dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego
 • Kurs Elastyczny terapeutyczny taping w pediatrii
 • Kurs Sports Anatomy
 • MNRI Terapia Neurotaktylna
 • MNRI Integracja odruchów dynamicznych I posturalnych
 • MNRI Integracja odruchów ustno-twarzowych
 • MNRI Archetypt rozwoju ruchowego
 • MNRI Neurostrukturalna Integracja odruchów.
Magdalena Pietras

Psycholog z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

 • Studia magisterskie na kierunku Psychologia.
 • Uprawnienia diagnostyczne do badania Skalą Inteligencji Stanford- Binet 5.
 • Kurs „Szybka interwencja w kryzysie”.
 • Kurs „Terapia dziecka z autyzmem.
 • Terapia ręki – I i II stopnia.
 • Studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Korekcyjna z integracją sensoryczną.
 • Szkolenie Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC).
Anna Sadurska

Logopeda z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie osób ze spektrum autyzmu
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®
 • Terapia ręki I i II stopnia
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD
 • Werbosensomotoryka®
 • Dziecko z wadą słuchu
 • Terapia neurobiologiczna Metodą Krakowską
 • Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym
 • Diagnoza i terapia połykania
 • Praksja, dyspraksja i apraksja
Anna Grodecka

Logopeda, pedagog specjalny z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

 • Absolwentka kolegium nauczycielskiego filologii polskiej
 • Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci i uczniów ze złożonymi potrzebami w komunikacji.
 • AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub osobą dorosłą z autyzmem.
 • Metody AAC w pracy logopedycznej z dziećmi z trudnościami w komunikowaniu się
 • Terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu
 • Zabawy z piktogramami dla uczniów korzystających z AAC
 • Metoda Ułatwionej w pracy z dzieckiem niemówiącym
 • Logorytmika – ruch, słuch, mowa
 • Trudne i specyficzne zachowania uczniów ze spektrum autyzmu
 • Seksualność dziecka z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnością intelektualną
 • Spokojniej w rodzinie – 5 kroków samoregulacji i współregulacji
 • Trener Treningu Umiejętności Społecznych
 • Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia (diagnoza, terapia, masaż)

Jak się z nami skontaktować?

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczno-Szkoleniowe "UNLOCK"

Obsługa sekretariatu