W naszym centrum realizujemy następujące terapie dla dzieci:

Poprzedni
Następny

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna adresowana jest do dzieci i młodzieży zmagającej się z różnego rodzaju zaburzeniami oraz wadami wymowy.
Podczas zajęć wykonywana jest diagnoza, profilaktyka oraz prowadzona jest terapia logopedyczną, która obejmuje wszystkie sfery poznawcze mające wpływ na rozwój języka.
Zajmujemy się terapią:

 • ORM – opóźnionym rozwojem mowy,
 • afazją – zaburzeniem funkcji językowych powstałym w wyniku uszkodzenia odpowiednich struktur mózgowych,
 • seplenieniem (sygmatyzmem) – nieprawidłową wymową głosek: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż,
 • rotacyzmem – nieprawidłową realizacją lub brakiem głoski „r”
 • kappacyzmem – nieprawidłową wymową głoski „k”,
 • gammacyzmem – nieprawidłową wymową głoski „g”,
 • mową bezdźwięczną,
 • jąkaniem,
 • ćwiczeniami przygotowującymi do nauki pisania i czytania.

Zapewniamy indywidualny dobór metod do problemów oraz możliwości podopiecznego.
Cechuje nas podejście niedyrektywne. Pracujemy w przyjaznej atmosferze i głównie poprzez zabawę usprawniamy funkcję komunikacyjną przez stopniowe korygowanie zakłóceń związanych z danym zaburzeniem rozwoju mowy. Ponadto uefektywniamy motorykę narządów artykulacji, korygujemy wady oraz poprawiamy jakość funkcji językowej, oddechowej i fonacyjnej.

Terapia psychologiczna

Zajęcia z psychologiem mają charakter spotkań indywidualnych, dostosowanych do możliwości i potrzeb dziecka.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które:

 • mają trudności w nauce,
 • nie radzą sobie w kontaktach z rówieśnikami,
 • mają trudności w sferze emocjonalnej i społecznej,
 • są nieśmiałe,
 • są uzdolnione i chcą pracować nad swoim potencjałem.

Celem zajęć jest:

 • rozwój funkcji intelektualnych,
 • praca nad sferą emocjonalną i społeczną dziecka,
 • stymulowanie funkcji poznawczych: pamięć, uwaga, myślenie,
 • stymulowanie umiejętności współdziałania i naśladowania.

Metody pracy:

 • bajki terapeutyczne,
 • ćwiczenia relaksacyjne,
 • elementy arteterapii,
 • ćwiczenia i zabawy ruchowe,
 • użycie pomocy dydaktycznych: rekwizyty, materiały, zdjęcia, plansze,
 • elementy terapii poznawczo-behawioralnej.

Korzyści:

 • poznanie sposobów radzenia sobie z emocjami,
 • poszerzenie wiedzy o swoich potrzebach, przekonaniach,
 • poszerzenie wiedzy o sposobach wchodzenia w relacje,
 • zwiększenie pewności siebie, poprawienie stosunków z otoczeniem,
 • usprawnienie funkcji poznawczych.
Poprzedni
Następny

Terapia integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna to zjawisko zachodzące w ośrodkowym układzie nerwowym. Polega na interpretacji, organizacji i integracji bodźców zmysłowych odbieranych z organizmu i środowiska. W efekcie tego procesu układ nerwowy podejmuje decyzje, które bodźce zignorować, na których się skoncentrować, na które odpowiedzieć.
Celem terapii jest kształtowanie się nowych oraz zmienienie dotychczasowych połączeń synaptycznych w ośrodkowym układzie nerwowym dzięki różnorodnym ćwiczeniom wykonywanym z użyciem specjalistycznego sprzętu w odpowiednio przygotowanej przestrzeni.

Kiedy warto zgłosić się do terapeuty? Gdy u dziecka można zaobserwować:

 • wzmożoną lub obniżoną wrażliwość na bodźce,
 • niewłaściwy poziom uwagi, kłopoty z nauką
 • obniżony poziom koordynacji ruchowej,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • nieprawidłowy poziom aktywności ruchowej,
 • trudności w zachowaniu (ataki agresji, złości). 

Efekty terapii:

 • polepszenie przetwarzania bodźców sensorycznych,
 • normalizacja napięcia mięśniowego,
 • regulacja równowagi,
 • poprawa sprawności ruchowej,
 • udoskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zmniejszenie ilości zachowań autostymulujących,
 • poprawa koncentracji uwagi.

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Terapia czaszkowo-krzyżowa to jedna z metod nieinwazyjnej  terapii manualnej. Poprzez pracę z tkankami terapeuta wpływa na układ cranio-sacralny, który odpowiada za prawidłowy rozwój oraz funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego mięśniowego, powięziowego, kostnego, endokrynologicznego, pokarmowego, oddechowego, limfatycznego.
Pomaga w traumach i napięciach. Wyrównuje pracę narządów wewnętrznych.

Wskazania:

 • zespoły bólowe: bóle głowy, migreny, bóle stawowe, bóle pleców,
 • zespoły neurologiczne: mrowienie, cierpnięcie kończyn, rwa kulszowa, udowa, ramienna,
 • zespoły o charakterze psychicznym: zaburzenia koncentracji, trudności w uczeniu się,
 • zaburzenia snu, nerwice, nadpobudliwość u dzieci,
 • normalizacja napięcia mięśniowego (zmniejszenie spastyczności),
 • koordynacja pracy układu nerwowego, powięziowego, mięśniowego.
 • autyzm,
 • dysleksja, tiki, jąkanie się,
 • depresja,
 • alergie,
 • nietolerancje pokarmowe.

Efekty terapii:

 • normalizacja obiegu płynu mózgowo-rdzeniowego,
 • poprawienie ruchomości kości czaszki,
 • poprawienie mobilności ośrodkowego układu nerwowego,
 • rozluźnienie powięzi.

Terapia Biofeedback

EEG biofeedback jest metodą klasycznej medycyny (wchodzi w spis międzynarodowych procedur medycznych) używaną szeroko jako metoda nieinwazyjna, bezbolesna i bez jakichkolwiek skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.
Terapia/trening zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.
Szczególnie polecana jest dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami w pracy mózgu w postaci np.:

 • nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD),
 • dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii,
 • zaburzeń uwagi i pamięci,
 • stanów nerwicowych,
 • zaburzeń psychosomatycznych,
 • niskiej odporności na stres,
 • depresji,
 • zaburzeń snu,
 • problemów logopedycznych,
 • tików,
 • zespołu Tourette’a.

Polecana jest również dla osób zdrowych celem:

 • polepszenia funkcjonowania i samopoczucia,
 • uzyskiwania lepszych efektów pracy,
 • umiejętności relaksacji.

Terapia EEG biofeedback wpływa na:

 • procesy poznawcze (minimalizuje dysfunkcje poznawcze) oraz procesy regulacyjne organizmu,
 • funkcjonowanie w warunkach stresu – zwiększa odporność psychiczną, redukując negatywny wpływ czynników stresogennych, co sprzyja efektywnemu działaniu w życiu codziennym,
 • sprawność intelektualną – wzrost efektywności w pracy, zwiększenie zdolności zapamiętywania i koncentracji,
 • funkcjonowanie emocjonalne – wycisza nadmierne emocje,
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami,
 • likwidację stanów lękowych,
 • normalizację faz snu.

Terapia ręki

Terapia opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka.
Jest to zespół skoordynowanych działań i ćwiczeń umożliwiających usprawnienie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej.

Terapia ręki adresowana jest dla dzieci, które doświadczają:

 

 • trudności grafomotorycznych,
 • obniżonego poziomu grafii pisma – litery niekształtne, nieprecyzyjne, różnej wielkości, wychodzące poza linie, połączenia pomiędzy literami różnej długości, o różnym nachyleniu liter,
 • trudności z tempem pracy,
 • problemów z koordynacją wzrokowo-ruchową,
 • problemów z równowagą – trudności z jazdą na rowerze, hulajnodze, staniem na jednej nodze,
 • niezborności ruchowej, braku koordynacji ruchowej,
 • nieprawidłowej postawy podczas pracy przy stoliku,
 • obniżenia lub podwyższenia napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej (nieprawidłowe trzymanie narzędzia piszącego – ściskanie za mocno albo trzymanie za lekko).

Cele i efekty terapii ręki: 

 • poprawa i usprawnienie precyzyjnych ruchów rąk, 
 • poprawa sprawności manualnej,  
 • ingerencja w sprawność grafomotoryczną, 
 • wzmocnienie koncentracji, 
 • poprawa umiejętności chwytu, 
 • rozwijanie umiejętności planowania ruchu, 
 • poprawa koordynacji oko–ręka, 
 • nauka przekraczania linii środka ciała, 
 • pobudzenie czucia powierzchownego i głębokiego, 
 • w przypadku problemów neurologicznych i ortopedycznych celem jest poprawa zakresu ruchomości w stawach oraz siły mięśniowej.

Terapia taktylna

Terapia taktylna jest rodzajem masażu, który wpływa na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. Pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych.

Zastosowane techniki masażu i stymulacji skóry aktywizują rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego. Założeniem tej metody jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu.

Terapia kierowana jest w szczególności do osób/dzieci z:

 • porażeniem mózgowym
 • autyzmem
 • zachowaniami agresywnymi
 • lękami i fobiami
 • opóźnieniem w rozwoju umysłowym
 • nadpobudliwościami psychoruchowymi
 • trudnościami w nauce
 • zaburzeniami mowy

Celem terapii jest:

 • uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu,
 • regulacja i normalizacja percepcji dotykowej,
 • równoważenie napięcia mięśniowego,
 • wspieranie procesu integracji sensorycznej,
 • aktywizowanie mechanizmów integracji sensoryczno-motorycznej,
 • kształtowanie świadomości kinestetycznej.

Efekty terapii:

 • regulacja wrażliwości dotykowej organizmu
 • optymalizacja pracy czucia dotykowego
 • otwarcie drogi do nowego uczenia się, które rozumiane jest jako rozwój ruchowy, emocjonalny, społeczny i poznawczy.

Fizjoterapia

Fizjoterapia polega na wykorzystaniu w celach leczniczych ruchu oraz innych naturalnych czynników fizycznych. Składa się z dwóch działów: kinezyterapii, gdzie głównym czynnikiem jest ruch oraz z fizykoterapii, wykorzystującej w terapii inne niż ruch czynniki fizyczne – a więc zabiegi fizykalne.

Fizjoterapia obejmuje całość zagadnień związanych z leczeniem ruchem, zabiegami fizykoterapeutycznymi i stanowi podstawową składową rehabilitacji leczniczej.

Celem tej terapii jest poprawa sprawności ruchowej i siły organizmu, złagodzenie bólu i przywrócenie sprawności fizycznej.

Wielkość grup

Zajęcie indywidualne oraz w grupach 4 – 6 osobowych.

Wyposażenie

Poradnia dysponuje salami terapeutycznymi wyposażonymi w wysokiej jakości sprzęt spełniający najwyższe standardy.

Kompetencje

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów o wysokich kompetencjach terapeutycznych.