Nasza oferta Terapii:

Terapia Logopedyczna

Terapia logopedyczna adresowana jest do dzieci i młodzieży zmagającej się z różnego rodzaju zaburzeniami oraz wadami wymowy.
Podczas zajęć wykonywana jest diagnoza, profilaktyka oraz prowadzona jest terapia logopedyczną, która obejmuje wszystkie sfery poznawcze mające wpływ na rozwój języka

Zajmujemy się terapią:

 • ORM – opóźnionym rozwojem mowy,
 • afazją– zaburzeniem funkcji językowych powstałym w wyniku uszkodzenia odpowiednich struktur mózgowych,
 • seplenieniem (sygmatyzmem) – nieprawidłową wymową głosek: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż,
 • rotacyzmem – nieprawidłową realizacją lub brakiem głoski „r”
 • kappacyzmem – nieprawidłową wymową głoski „k”,
 • gammacyzmem – nieprawidłową wymową głoski „g”,
 • mową bezdźwięczną,
 • jąkaniem,
 • ćwiczeniami przygotowującymi do nauki pisania i czytania.

Zapewniamy indywidualny dobór metod do problemów oraz możliwości podopiecznego.

Czas trwania terapii 45 minut lub 60 minut

Terapia psychologiczna

Zajęcia z psychologiem mają charakter spotkań indywidualnych, dostosowanych do możliwości i potrzeb dziecka.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które:

 • mają trudności w nauce,
 • nie radzą sobie w kontaktach z rówieśnikami,
 • mają trudności w sferze emocjonalnej i społecznej,
 • są nieśmiałe,
 • są uzdolnione i chcą pracować nad swoim potencjałem.

Korzyści:

 • poznanie sposobów radzenia sobie z emocjami,
 • poszerzenie wiedzy o swoich potrzebach, przekonaniach,
 • poszerzenie wiedzy o sposobach wchodzenia w relacje,
 • zwiększenie pewności siebie, poprawienie stosunków z otoczeniem,
 • usprawnienie funkcji poznawczych.

Czas trwania terapii 45 minut lub 60 minut

Terapia integracji sensorycznej

Celem terapii jest kształtowanie się nowych oraz zmienienie dotychczasowych połączeń synaptycznych w ośrodkowym układzie nerwowym dzięki różnorodnym ćwiczeniom wykonywanym z użyciem specjalistycznego sprzętu w odpowiednio przygotowanej przestrzeni.

Czas trwania terapii 45 minut lub 60 minut

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Terapia czaszkowo-krzyżowa to jedna z metod nieinwazyjnej  terapii manualnej. Poprzez pracę z tkankami terapeuta wpływa na układ cranio-sacralny, który odpowiada za prawidłowy rozwój oraz funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego mięśniowego, powięziowego, kostnego, endokrynologicznego, pokarmowego, oddechowego, limfatycznego.
Pomaga w traumach i napięciach. Wyrównuje pracę narządów wewnętrznych.

Efekty terapii:

 • normalizacja obiegu płynu mózgowo-rdzeniowego,
 • poprawienie ruchomości kości czaszki,
 • poprawienie mobilności ośrodkowego układu nerwowego,
 • rozluźnienie powięzi.

Czas trwania terapii 45 minut lub 60 minut

Terapia Biofeedback

EEG Biofeedback jest metodą klasycznej medycyny (wchodzi w spis międzynarodowych procedur medycznych) używaną szeroko jako metoda nieinwazyjna, bezbolesna i bez jakichkolwiek skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.

Terapia/trening zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.
Szczególnie polecana jest dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami w pracy mózgu.

Czas trwania terapii 40 minut

Terapia ręki

Terapia opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka. Jest to zespół skoordynowanych działań i ćwiczeń umożliwiających usprawnienie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów/

Cele i efekty terapii ręki: 

 • poprawa i usprawnienie precyzyjnych ruchów rąk, 
 • poprawa sprawności manualnej,  
 • ingerencja w sprawność grafomotoryczną, 
 • wzmocnienie koncentracji, 
 • poprawa umiejętności chwytu, 
 • rozwijanie umiejętności planowania ruchu, 
 • poprawa koordynacji oko–ręka, 
 • nauka przekraczania linii środka ciała, 
 • pobudzenie czucia powierzchownego i głębokiego, 
 • w przypadku problemów neurologicznych i ortopedycznych celem jest poprawa zakresu ruchomości w stawach oraz siły mięśniowej.

Czas trwania terapii 45 minut lub 60 minut

Terapia taktylna

Terapia taktylna jest rodzajem masażu, który wpływa na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. Pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Założeniem tej metody jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu.

Efekty terapii:

 • regulacja wrażliwości dotykowej organizmu
 • optymalizacja pracy czucia dotykowego
 • otwarcie drogi do nowego uczenia się, które rozumiane jest jako rozwój ruchowy, emocjonalny, społeczny i poznawczy.

Czas trwania terapii 45 minut lub 60 minut

Fizjoterapia

Fizjoterapia polega na wykorzystaniu w celach leczniczych ruchu oraz innych naturalnych czynników fizycznych. Składa się z dwóch działów: kinezyterapii, gdzie głównym czynnikiem jest ruch oraz z fizykoterapii, wykorzystującej w terapii inne niż ruch czynniki fizyczne – a więc zabiegi fizykalne.

Celem tej terapii jest poprawa sprawności ruchowej i siły organizmu, złagodzenie bólu i przywrócenie sprawności fizycznej.

Czas trwania terapii 45 minut lub 60 minut

Terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata

Terapia jest pomocna dzieciom, które cierpią na zaburzenia integracji sensorycznej. Istotą Sali Doświadczania Świata jest umożliwienie dziecku kontaktu z różnymi zjawiskami oraz doznaniami za pomocą wszystkich zmysłów.

Jest to forma poznawania otaczającej rzeczywistości, która składa się z dźwięków, zapachów, faktur i kolorów – bodźców, jakich dostarcza wyposażenie Sali Doświadczania Świata.

Podczas spotkań są one odpowiednio dobierane terapeutycznie, by następowała właściwa stymulacja i relaksacja. Towarzyszy temu uważna obserwacja dziecka, by dać mu możliwość wyboru aktywności w oparciu o jego komfort fizyczny, psychiczny i bezpieczeństwo.                                      

Ta polisensoryczna terapia rozbudza wszystkie zmysły powodując osiągnięcie konkretnych celów terapeutycznych. Stymuluje wzrok, słuch, dotyk, węch, smak, układ przedsionkowy.

Polecana jest zarówno dla osób zdrowych, jak i z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z różnymi deficytami, jak:

 • upośledzenie umysłowe
 • nadpobudliwość
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • autyzm
 • zespół Downa
 • choroby psychiczne
 • zaburzenia mowy na tle nerwicowym

Efekty terapii:

 • wszechstronna stymulacja układu nerwowego dziecka
 • odprężenie i relaksacja

Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe.

Czas trwania terapii 60 minut

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych jest metodą terapeutyczną skupioną przede wszystkim na oswajaniu dzieci z problemami w komunikacji społecznej z różnorodnymi sytuacjami społecznymi, nabywaniu i trenowaniu konkretnych umiejętności społecznych oraz ogólnym wprowadzaniu zwyczaju interakcji z innymi ludźmi.

Metoda ta jest kierowana do dzieci i młodzieży, która z powodów dysfunkcji rozwojowych bądź też fobii mają problem w relacji z drugą osobą.
Celem jest:
– optymalizacja zachowań społecznych,
– korygowanie nieprawidłowych nawyków i zastąpienie ich nawykami adekwatnymi do sytuacji,
– uzyskanie umiejętności, kompetencji i wiedzy społecznej,
– przełożenie wyuczonych i wyćwiczonych zachowań do rzeczywistości
Oferta zajęć kierowana jest do dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, w tym także dzieci autystycznych i z Zespołem Aspergera.

Czas trwania terapii 60 minut