ZESPÓŁ SZKÓŁ WE WROCŁAWIU

Stowarzyszenie powołało do życia Niepubliczną Szkołę Podstawową “Dar Losu” we Wrocławiu, która następnie zmieniła swoją nazwę na Niepubliczną Szkołę Podstawową “UNLOCK”.  Szkoła jest oparta o zasady terapii HANDLE (Holistyczne Podejście do Neurorozwoju i Efektywnego Uczenia się) – Metoda ta została opracowana na podstawie książki “Materia autyzmu” Judith Bluestone, która w dzieciństwie sama była autystyczna, ale wyzdrowiała na tyle, aby móc założyć rodzinę i zostać terapeutką osób autystycznych. Z jednej strony autorka posiada bardzo szeroką wiedzę z zakresu takich dziedzin jak neurofizjologia, neuropsychologia i neurorehabilitacja, z drugiej zaś strony całe życie sama zmagała się z autyzmem. To daje jej wyjątkową perspektywę patrzenia na zaburzenia ze spektrum autyzmu zarówno od środka, jak i od zewnątrz. W książce opisuje to, czego doświadczają ludzie autystyczni. Pisze to ze swojej perspektywy – jako osoby, która sama tego doświadczyła.

W naszej szkole dzieci mają prawo do zachowań autystycznych. Zachowania te traktujemy jak komunikat – najlepszy na ten moment. Zachowanie jest jedynie objawem, który staramy się rozumieć, a nie tłumić. Szkoła podstawowa adresowana jest dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera, którym problemy rozwojowe z zakresu spektrum autyzmu oraz pokrewnych zaburzeń utrudniają lub uniemożliwiają naukę w masowych placówkach oświatowych.

Świadomi przeciążenia sensorycznego, jakiego doświadczają każdego dnia nasze dzieci, my – ich rodzice, postanowiliśmy sami stworzyć im przyjazną przestrzeń do optymalnego rozwoju, miejsce, w którym dopływ bodźców zewnętrznych będzie organizowany w sposób celowy z uwagą na ich reakcje. Zakładamy, że każda nietypowa reakcja, zachowanie jest jedynie komunikatem, sposobem reakcji na świat zewnętrzny na miarę aktualnych możliwości dziecka.

Naszym celem nie jest więc eliminacja tych zachowań, a jedynie organizacja warunków nauki w sposób, który zapewni każdemu dziecku poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Obok realizowania podstawy programowej w oparciu o przepisy oświatowe oferujemy zajęcia terapeutyczne. Pozostałe metody, obok HANDLE, którymi pracujemy w szkole to między innymi: integracja sensoryczna, fizjoterapia, kinezjologia edukacyjna, zajęcia logopedyczne, zajęcia z elementami muzykoterapii, ruchu rozwijającego, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia z psychologiem, metoda dobrego startu, terapia pedagogiczna, arteterapia, Biofeedback.

Są one harmonijnie związane z metodą podstawową HANDLE. Terapeuci i nauczyciele pracują w zespole, pod superwizją. Rodzice dzieci są zaangażowani w pracę zespołów dydaktyczno-terapeutycznych. Szkoła nie jest placówką specjalną, mimo iż wszystkie dzieci mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Większość dzieci ze spektrum autyzmu jest w normie intelektualnej, ma jedynie deficyty w takich sferach jak społeczna, emocjonalna czy werbalna. W koncepcji terapii HANDLE objawy tych deficytów zmniejszają się w warunkach ograniczonej ilości bodźców zewnętrznych, dostosowaniu metod pracy do aktualnych potrzeb dziecka – z akcentem na potrzeby sensoryczne. My, rodzice dzieci ze spektrum autyzmu pokładamy duże nadzieje w efektywność placówki, którą tworzymy, a przede wszystkim w to, że nasze dzieci w warunkach komfortu psychicznego, będą mogły uczyć się i rozwijać w optymalny dla nich sposób.

W 2019 roku w celu kontynuacji edukacji dla dzieci, które ukończą szkołę podstawową Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Terapii i Wspomagania Dzieci z ASD “UNLOCK” powołało do życia Niepubliczną Szkołę Branżową “UNLOCK” I stopnia, w której dzieci będą mogły kształcić się w zawodzie fotografa. Szkoły podstawowa i branżowa w 2019 roku rozpoczęły swoją działalność jako Zespół Szkół Niepublicznych “UNLOCK”. Więcej informacji znajduje się na stronach poszczególnych placówek.