Konsultacje z nauczycielami

LEGENDA:

kolor niebieski – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

kolor żółty – nauczyciele przedmiotów

kolor pomarańczowy – nauczyciele wspomagający, terapeuci