O SZKOLE

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „UNLOCK” we Wrocławiu adresowana jest dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera, którym problemy rozwojowe ze spektrum autyzmu oraz pokrewnych zaburzeń utrudniają lub uniemożliwiają naukę w masowych placówkach oświatowych.

Świadomi przeciążenia sensorycznego, jakiego doświadczają nasi uczniowie, postanowiliśmy stworzyć im przyjazną przestrzeń do optymalnego rozwoju.
Miejsce, w którym dopływ bodźców zewnętrznych będzie organizowany w sposób celowy z uwagą na ich reakcje. Zakładamy, że każda nietypowa reakcja czy zachowanie jest jedynie komunikatem, sposobem reakcji na świat zewnętrzny na miarę aktualnych możliwości dziecka.

Naszym celem nie jest więc eliminacja tych zachowań a jedynie organizacja warunków nauki w sposób, który zapewni każdemu dziecku poczucie bezpieczeństwa i komfortu.
Obok realizowania podstawy programowej w oparciu o przepisy oświatowe, oferujemy szeroką gamę zajęć terapeutycznych. Pracujemy w oparciu o metody niedyrektywne.

W pierwszych dwóch latach szkoły w pewnym stopniu opieraliśmy się w naszej pracy o holistyczne podejście HANDLE (Holistyczne Podejście do Neurorozwoju i Efektywnego Uczenia się) oraz inne metody niedyrektywne. Zatrudnialiśmy skrinerkę HANDLE. Dotąd wykorzystujemy niektóre ćwiczenia HANDLE w codziennej praktyce szkolnej.  Podejście opisane w książce Materia Autyzmu jest nam bardzo bliskie.

Z czasem jednak w oparciu o własne doświadczenia osobiste i zawodowe, wiedzę zdobywaną na wielu szkoleniach, konferencjach, warsztatach zaczęłyśmy tworzyć autorską metodę w pracy z naszymi podopiecznymi. Łączymy w naszym podejściu wiedzę neurobiologiczną, biomedyczną i psychobiologiczną. Na mocnych podstawach wiedzy i doświadczenia  tworzymy świadomie to miejsce dla dzieci i młodzieży z ASD. Naszym celem jest przede wszystkim budowanie przestrzeni, w której:

  • rozumie się i szanuje potrzeby osoby dotkniętej ASD,
  • rozumie się objawy wynikające z głębokich zaburzeń sensorycznych,
  • wzmacnia się poczucie godności  i własnej wartości,
  • szuka się dróg do usamodzielniania naszych uczniów.

W naszej wizji i metodologii jesteśmy otwarci na to, co efektywne, co rzeczywiście wspiera rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych z ASD i poziom ich funkcjonowania. Czerpiemy z wielu podejść i doświadczeń. Staramy się łączyć elementy rozwiązań metodologicznych dla autyzmu z dużą atencją, szacunkiem i próbą zrozumienia każdego z nich.

Mimo iż jesteśmy placówką opierającą się na metodologii niedyrektywnej,  współpracujemy również z terapeutami metody behawioralnej.

Traktując indywidualnie każdego człowieka, jego potrzeby, możliwości, nie ograniczamy się  do określonych wzorców czy przekonań metodologicznych.

Jedynym niezmiennym drogowskazem w naszych działaniach jest etyka, otwartość, uczciwość, widzenie potrzeb drugiego człowieka.

W szkole prowadzimy następujące zajęcia terapeutyczne:

integrację sensoryczną,
fizjoterapię,
kinezjologię edukacyjną,
zajęcia z logopedą i neurologopedą,
zajęcia z elementami muzykoterapii,
zajęcia z elementami ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
Trening Umiejętności Społecznych,
zajęcia z psychologiem,
Metodę Dobrego Startu,
terapię pedagogiczną,
arteterapię,
Biofeedback,
terapię taktylną,
terapię ręki,
terapię czaszkowo-krzyżową,
terapię Snoezelen w Sali Doświadczania Świata,
mikropolaryzację tDCS,
terapię Uwagi Słuchowej metodą profesora Alfreda Tomatisa,
terapię hiperbaryczną

Stosujemy różne metody komunikacji alternatywnej.

Terapeuci i nauczyciele pracują w zespole, w superwizji.

Wszyscy nasi uczniowie mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub zespół Aspergera. Większość dzieci ze spektrum autyzmu jest w normie intelektualnej, mają jedynie deficyty w sferze społecznej, emocjonalnej i werbalnej. Objawy tych deficytów zmniejszają się w warunkach ograniczonej ilości bodźców zewnętrznych, dostosowaniu metod pracy do aktualnych potrzeb dziecka, z akcentem na potrzeby sensoryczne.

My rodzice dzieci ze spektrum autyzmu oraz wszyscy pracownicy szkoły pokładamy duże nadzieję w efektywność placówki, którą tworzymy, a przede wszystkim w to, że nasze dzieci w warunkach komfortu psychicznego, będą mogły uczyć się i rozwijać w optymalny dla nich sposób.