O SZKOLE

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „UNLOCK” we Wrocławiu adresowana jest dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera, którym problemy rozwojowe ze spektrum autyzmu oraz pokrewnych zaburzeń utrudniają lub uniemożliwiają naukę w masowych placówkach oświatowych.

Świadomi przeciążenia sensorycznego, jakiego doświadczają nasi uczniowie, postanowiliśmy stworzyć im przyjazną przestrzeń do optymalnego rozwoju.
Miejsce, w którym dopływ bodźców zewnętrznych będzie organizowany w sposób celowy, z uwagą na ich reakcje. Zakładamy, że każda nietypowa reakcja czy zachowanie jest jedynie komunikatem, sposobem reakcji na świat zewnętrzny na miarę aktualnych możliwości dziecka.

Naszym celem nie jest więc eliminacja tych zachowań a jedynie organizacja warunków nauki w sposób, który zapewni każdemu dziecku poczucie bezpieczeństwa i komfortu.
Obok realizowania podstawy programowej w oparciu o przepisy oświatowe, oferujemy zajęcia terapeutyczne. Pracujemy w oparciu o metody niedyrektywne. Opieramy się o holistyczne podejście HANDLE (Holistyczne Podejście do Neurorozwoju i Efektywnego Uczenia się), które jest często  wykorzystywane w pracy z osobami, które mają trudnościami w przetwarzaniu bodźców zewnętrznych, u osób z zaburzeniami neurologicznymi, a przede wszystkim z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W szkole prowadzimy następujące zajęcia terapeutyczne:

integrację sensoryczna,
fizjoterapię,
kinezjologię edukacyjną,
zajęcia z logopedą i neurologopedą,
zajęcia z elementami muzykoterapii,
zajęcia z elementami ruchu rozwijajacego Weroniki Sherborne,
Trening Umiejętności Społecznych,
zajęcia z psychologiem,
Metodę Dobrego Startu,
terapię pedagogiczną,
arteterapię,
Biofeedback,
terapię taktylną,
terapię ręki,
terapię czaszkowo-krzyżową,
terapię Snoezelen w Sali Doświadczania Świata,
mikropolaryzację tDCS,
terapię uwagi słuchowej- metodą profesora Alfreda Tomatisa,
terapię hiperbaryczną.

Terapeuci i nauczyciele pracują w zespole, w superwizji.

Wszyscy nasi uczniowie mają orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub zespół Aspergera. Większość dzieci ze spektrum autyzmu jest w normie intelektualnej, mają jedynie deficyty w sferze społecznej, emocjonalnej i werbalnej. W koncepcji HANDLE objawy tych deficytów zmniejszają się w warunkach ograniczonej ilości bodźców zewnętrznych, dostosowaniu metod pracy do aktualnych potrzeb dziecka, z akcentem na potrzeby sensoryczne.

My rodzice dzieci ze spektrum autyzmu oraz wszyscy pracownicy szkoły pokładamy duże nadzieje w efektywność placówki, którą tworzymy, a przede wszystkim w to, że nasze dzieci w warunkach komfortu psychicznego, będą mogły uczyć się i rozwijać w optymalny dla nich sposób.