Szkolenia dla rad pedagogicznych

DZIECKO ZE SPEKTRUM AUTYZMU W PLACÓWCE MASOWEJ

CZĘŚĆ I

Obserwacja dzieci z ASD w szkole lub przedszkolu.

CZĘŚĆ II

Superwizje pracy edukacyjnej i terapeutycznej z nauczycielami i terapeutami uczniów z ASD.

CZĘŚĆ III (ok. 2 godz.)

Szkolenie Rady Pedagogicznej „Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole” – metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych wynikających z włączenia dzieci z ASD do grupy szkolnej lub przedszkolnej.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Przyczyny i objawy oraz neurobiologiczne uwarunkowania powstawania zaburzeń u dzieci ze spektrum autyzmu.
  2. Rola czynników środowiskowych w tym dietetycznych w występowaniu zaburzeń rozwojowych.
  3. Zmiana percepcji sensorycznej w wyniku uszkodzeń organicznych charakterystycznych dla zaburzeń rozwojowych – „Dlaczego dzieci ze spektrum autyzmu inaczej postrzegają rzeczywistość?”
  4. Omówienie objawów dziecka ze spektrum autyzmu.
  5. Opis przypadku pod kątem przyczyn, objawów, diagnozy wpływów terapeutycznych. Pokazanie dużego progresu i metod terapeutycznych, które na to wpłynęły.
  6. Omówienie przypadków dzieci – uczniów ze spektrum i ich doświadczenie w szkole masowej.
  7. Ćwiczenia diagnostyczne – praktyczne ćwiczenia diagnozujące problemy. Jak rozpoznać ucznia ze spektrum autyzmu.
  8. Ćwiczenia zmniejszające napięcie mięśniowe i radzenie w sobie trudnych sytuacjach.
  9. Przekrój metod i technik do zastosowania w warunkach szkolnych.

CZĘŚĆ IV

Konsultacje z rodzicami dzieci z ASD.

Zapraszamy na szkolenie w atrakcyjnej cenie promocyjnej.
Koszt szkolenia jest częściowo dotowany z funduszy stowarzyszenia, którego jednym z celów statutowych jest przekazywanie wiedzy niezbędnej do stworzenia wspierającej przestrzeni do pracy z dziećmi z autyzmem w placówkach masowych.