Diagnoza KORP (Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego)

Diagnoza KORP obejmuję:

  • wywiad z rodzicami,
  • kwestionariusze,
  • testy,
  • badanie poszczególnych umiejętności i kompetencji dziecka w zakresie:

– rozwoju ruchowego,

– motoryki precyzyjnej i lateralizacji,

– spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo – ruchowej,

– komunikowania się i mowy,

– emocji i relacji społecznych,

– umiejętności przedszkolnych,

– umiejętności szkolnych.

  • diagnoza umożliwia:

– określenie wieku rozwojowego dla każdej z wymienionych umiejętności,

– nakreślenie profilu rozwoju dziecka,

– ocenę mocnych i słabych sfer rozwoju,

– określenie aktualnych potrzeb dziecka,

– wskazanie najbardziej właściwych dla danego dziecka form zajęć i ewentualnej terapii.

  • podsumowanie wyników diagnozy i przedstawienie ich rodzicowi/prawnemu opiekunowi.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie diagnozy: