Diagnoza dysleksji

Diagnoza dysleksji obejmuje:

  • wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka,
  • rozmowę z uczniem,
  • weryfikację znajomości przez dziecko zasad ortograficznych,
  • analizę wypracowań i zeszytów ucznia,
  • ocenę umiejętności pisania,
  • ocenę poziomu graficznego pisma,
  • pomiar szybkości i płynności czytania,
  • obserwację pamięci słuchowej bezpośredniej,
  • badanie słuchu fonematycznego.
  • sprawdzenie sprawności w zakresie funkcji wzrokowych, słuchowych, ruchowych, motorycznych, integracji sensomotorycznej, lateralizacji, orientacji w przestrzeni.