Nasza oferta diagnoz i terapii:

ados_02
Odtwórz wideo

ADOS-2

Protokół obserwacji do diagnozy autyzmu stosowany u dzieci powyżej 12 miesiąca życia i osób dorosłych. W jego ramach odbywa się:
– badanie dziecka odpowiednim modułem ADOS-2,
– sporządzenie protokołu obserwacji,
– omówienie z rodzicem.
Badanie ADOS-2 (z ang. Autism Diagnostic Observation Schedule – druga wersja) to jedno z najlepszych narzędzi w diagnostyce autyzmu – zwane „złotym standardem diagnozy”. Oznacza to, że na podstawie wiarygodnych dowodów naukowych uznano je za najlepsze i najskuteczniejsze postępowanie wspierające proces diagnostyczny całościowych zaburzeń rozwoju. Oferujemy to badanie w Centrum „UNLOCK” przeprowadzane przez certyfikowanego terapeutę.

Kompleksowa diagnoza w kierunku autyzmu
i Zespołu Aspergera we współpracy
z psychiatrą dziecięcym i innymi specjalistami, z wykorzystaniem narzędzia ADOS-2

Składa się z następujących etapów:
– Wywiadu diagnostycznego (wizyta bez dziecka)
– Obserwacji diagnosty (wizyta z dzieckiem) – badanie ADOS-2; konsultacja terapeuty SI
– Obserwacji diagnostycznej dziecka przez zespół specjalistów (logopeda, psycholog, pedagog specjalny)
– Obserwacji psychiatry dziecięcego (wizyta z dzieckiem)
– Konsylium specjalistów – diagnoza

Całościowa konsultacja specjalistyczna dotycząca problemów rozwojowych
u dzieci, ukierunkowanie diagnostyczne
i terapeutyczne

Są to dwa spotkania:
– wywiad z rodzicami (bez dziecka) trwający ok. 1,5-2 godziny oraz
– obserwacja dziecka z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych dla oceny problemów rozwojowych (40-60  minut).

Konsultację kończy wydanie opinii z zaleceniami.

Konsultacja logopedyczna

Wywiad z rodzicem/analiza dokumentacji, orientacyjne badanie logopedyczne, wydanie pisemnych zaleceń.

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

Przeprowadzana przez fizjoterapeutę, terapeutę SI.
Obejmuje trzy spotkania po ok. 45 minut, podczas których terapeuta przeprowadza wywiad oraz specjalistyczne testy.

Konsultacja procesów integracji sensorycznej/konsultacja fizjoterapeutyczna

Przeprowadzana przez fizjoterapeutę, terapeutę SI.
Konsultacja służy ocenie dysfunkcji sensorycznych u dzieci – szczególnie młodszych – lub u dzieci, które nie mogą mieć wykonanej pełnej diagnozy procesów integracji sensorycznej.

Diagnoza rozwoju psychomotorycznego
dzieci pięcio- i sześcioletnich, w tym oceny gotowości szkolnej

Badanie składa się z testów diagnozujących m.in.:
– funkcje wzrokowo-przestrzenne,
– funkcje słuchowo-językowe,
– orientację w przestrzeni,
– sprawność motoryki małej,
– sprawność motoryki dużej,
– rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny.

Badanie trwa ok. 1,5 godziny.

Diagnoza KORP (Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego)

KORP to test przeznaczony do oceny rozwoju dziecka od 1 roku życia do 9 lat i 11 miesięcy. Pozwala na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Badanie testem umożliwia diagnozę dzieci w sferze
– rozwoju ruchowego
– motoryki precyzyjnej i lateralizacji
– spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej
– komunikowania się i mowy
– emocji i relacji społecznych 
– funkcji behawioralnych
– umiejętności przedszkolnych i szkolnych
Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb dziecka, jego wieku oraz trudności. Przewidywana liczba spotkań 2 – 3, które obejmują wywiad z rodzicem, etap diagnozowania dziecka oraz omówienia diagnozy z rodzicem. 

Diagnoza poziomu rozwoju umysłowego dziecka

Ma na celu pomiar intelektu wystandaryzowanym narzędziem, jakim jest Skala Inteligencji Standford-Binet 5 – test oparty o najbardziej aktualną w świecie nauki teorię inteligencji (CHC), który pozwala ocenić zdolności poznawcze dziecka, jego mocne i słabsze strony a także daje specjaliście możliwość rozróżnić stopnie niepełnosprawności intelektualnej oraz zaburzenia rozwojowe.
Czas trwania uzależniony jest od indywidualnych potrzeb dziecka: w wersji skróconej może trwać 15 do 75 minut, w wersji standardowej od 45 do 90 minut.

Badanie jest przeznaczone dla osób od 2 roku życia. Poprzedzone jest wywiadem z rodzicem. Test ma formę łamigłówek z użyciem klocków, kolorowych figur i matryc, odbywa się w spokojnej i komfortowej atmosferze, kończy się pisemną opinią wydaną przez psychologa prowadzącego badanie.

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to indywidualne, godzinne spotkanie dziecka z psychologiem, mające na celu ocenę stanu psychicznego pacjenta poprzez rozmowę i obserwację.
Konsultacja odbywa się w sposób dostosowany do potrzeb dziecka, z zachowaniem miłej i komfortowej atmosfery a u młodszych pacjentów także z wykorzystaniem zabawy. Konsultacja kończy się wydaniem pisemnej opinii o funkcjonowaniu dziecka wraz z dalszymi zaleceniami.
Przed konsultacją odbywa się rozmowa z rodzicem w formie wywiadu diagnostycznego, w celu zebrania potrzebnych informacji o codziennym funkcjonowaniu dziecka i niepokojących zachowaniach/objawach, które podlegać będą konsultacji.