Prowadzimy następujące diagnozy:

ados_02.jpg
Odtwórz wideo

ADOS-2

Protokół obserwacji do diagnozy autyzmu stosowany u dzieci powyżej 12 miesiąca życia i osób dorosłych. 

W jego ramach odbywa się:

– badanie dziecka odpowiednim modułem ADOS-2 przez certyfikowanego terapeutę,
– sporządzenie protokołu obserwacji,
– omówienie z rodzicem.

Badanie ADOS-2 (z ang. Autism Diagnostic Observation Schedule –
druga wersja)
 to jedno z najlepszych
narzędzi w diagnostyce autyzmu. Zwane jest „złotym standardem diagnozy”. 

Kompleksowa diagnoza - autyzm i zespół Aspergera

Kompleksowa diagnoza w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera we współpracy z psychiatrą dziecięcym i innymi specjalistami, z wykorzystaniem narzędzia ADOS-2.

Etapy:
– Wywiad diagnostyczny (wizyta bez dziecka),

– Obserwacja diagnosty (wizyta z dzieckiem) – badanie ADOS-2; konsultacja terapeuty SI,
– Obserwacja diagnostyczna dziecka przez zespół specjalistów (logopeda, psycholog, pedagog specjalny),
– Obserwacja psychiatry dziecięcego (wizyta z dzieckiem),
– Konsylium specjalistów – diagnoza.

Całościowa konsultacja

Konsultacja specjalistyczna dotycząca problemów rozwojowych u dzieci – ukierunkowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

Dwa spotkania:
– Spotkanie 1 – wywiad z rodzicami (bez dziecka),
– Spotkanie 2 – obserwacja dziecka z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych dla oceny problemów rozwojowych

Konsultację kończy wydanie opinii z zaleceniami.

Konsultacja logopedyczna

Wywiad z rodzicem/analiza dokumentacji, orientacyjne badanie logopedyczne, wydanie pisemnych zaleceń.

Integracja sensoryczna – diagnoza

Diagnoza procesów integracji sensorycznej przeprowadzana przez fizjoterapeutę, terapeutę SI. Obejmuje trzy spotkania po ok. 45 minut, podczas których terapeuta przeprowadza wywiad oraz specjalistyczne testy.

Konsultacja procesów integracji sensorycznej / konsultacja fizjoterapeutyczna

Przeprowadzana przez fizjoterapeutę, terapeutę SI.
Konsultacja służy ocenie dysfunkcji sensorycznych u dzieci – szczególnie młodszych – lub u dzieci, które nie mogą mieć wykonanej pełnej diagnozy procesów integracji sensorycznej.

Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich, w tym oceny gotowości szkolnej

Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich, w tym oceny gotowości szkolnej.

Badanie składa się z testów diagnozujących m.in.:
– funkcje wzrokowo-przestrzenne,
– funkcje słuchowo-językowe,
– orientację w przestrzeni,
– sprawność motoryki małej,
– sprawność motoryki dużej,
– rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny.

Diagnoza KORP (Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego)

KORP to test przeznaczony do oceny rozwoju dziecka od 1 roku życia do 9 lat i 11 miesięcy. Pozwala na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.

Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb dziecka, jego wieku oraz trudności. Przewidywana liczba spotkań 2 – 3, które obejmują wywiad z rodzicem, etap diagnozowania dziecka oraz omówienia diagnozy z rodzicem

Diagnoza poziomu rozwoju umysłowego dziecka

Ma na celu pomiar intelektu narzędziem, jakim jest Skala Inteligencji Standford-Binet 5 – test oparty o najbardziej aktualną w świecie nauki teorię inteligencji (CHC), który pozwala ocenić zdolności poznawcze dziecka, jego mocne i słabsze strony, a także daje specjaliście możliwość rozróżnić stopnie niepełnosprawności intelektualnej oraz zaburzenia rozwojowe.

Czas trwania uzależniony jest od indywidualnych potrzeb dziecka: w wersji skróconej może trwać 15 do 75 minut, w wersji standardowej od 45 do 90 minut.
Badanie jest przeznaczone dla osób od 2 roku życia. Poprzedzone jest wywiadem z rodzicem. Test ma formę łamigłówek z użyciem klocków, kolorowych figur i matryc, odbywa się w spokojnej i komfortowej atmosferze, kończy się pisemną opinią wydaną przez psychologa prowadzącego badanie.

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to indywidualne spotkanie dziecka
z psychologiem, mające na celu ocenę stanu psychicznego pacjenta poprzez rozmowę i obserwację.

Konsultacja odbywa się w sposób dostosowany do potrzeb dziecka, z zachowaniem miłej i komfortowej atmosfery, a u młodszych pacjentów także z wykorzystaniem zabawy. Konsultacja kończy się wydaniem pisemnej opinii wraz z dalszymi zaleceniami.

Przed konsultacją odbywa się rozmowa z rodzicem w formie wywiadu diagnostycznego, w celu zebrania potrzebnych informacji o codziennym funkcjonowaniu dziecka i niepokojących zachowaniach /objawach, które podlegać będą konsultacji.